سید بن طاووس رحمه الله از امام صادق علیه السلام روایت نموده هنگام اراده سفر بگو:
«اللهمَّ خُلَّ سَبِیلَنَا وَ اَحسَنَ تَسییرَنَا (مَسیرَنَا) وَ اَعظِم عَافِیَتِنَا.»

 و هنگامی که در سفر بودی بگو:
« اللهمَّ اجعَل مَسِیری عِبرًا وَ صَمتِی تَفَکُّرًا وَ کَلَامِی ذِکرًا.»

در خواص السور از امام صادق علیه السلام روایت شده: «اگر سوره اعلی را در وقت سفر سه مرتبه بخواند به سلامت بازگردد.»
همچنین فرموده اند: «سوره علق را بنویسد و در سفر با خود نگه دارد از همه آفات محفوظ باشد تا به وطن خود برگردد.»


برچسب ها :
دعای سفر ,  حفاظت در سفر ,  به سلامت بازگشتن از سفر ,