امام زمان عزیز

 

آغاز هفته را با ذکر

و سپس با نام شما

شروع می کنم

 

سلام بر تو

 ای سرچشمه زندگانی