http://www.aviny.com/album/tasvir-sazi/shakhes/image/23.jpg

سالروز شهادت علی اکبر شیرودی

هشتم اردیبهشت ماه سال 1360 خلبان علی اکبر قربان شیرودی در بیست و ششمین بهار زندگی بود که نزدیک سه سال حضور بی وقفه و  مداوم در جبهه های غرب و خلق حماسه های بی نظیرکه پس از وی هر گز مشاهده نشد ،ضمن انجام ماموریتی در اطراف تنگه حاجیان به شهادت رسید.

 

شهید شیرودی یکی از رزمندگان دلیر و وارسته ای بود، که همواره در جبهه، عاشقانه می جنگید و حماسه خلق می کرد. او تمام مأموریت هایش را به امید شهادت شروع می کرد، آن چنان که خود می گوید: «در هنگام رفتن به مأموریت حالت یک عاشق را دارم که به طرف معشوق می رود و در هنگام بازگشت، با وجود موفقیتْ غمگینم، چون احساس می کنم هنوز آن طور که باید، خالص نشده ام تا مورد قبول دعوت خدا قرار گیرم».

بهترین خاطره

شهید شیرودی دو هفته قبل از شهادت، بهترین خاطره خود را چنین تعریف می کند: «اوایل جنگ بود، عراق در یکی از جبهه ها با 3 لشکر کامل حمله کرد. ما با کمترین وسایل و نفرات، این 3 لشکر را همراه با 80% وسایلشان از بین بردیم تا آن جا که باقی مانده اندک نفراتشان نیز مجبور به فرار شدند و این بهترین خاطره من است که در 24 ساعت مقاومت مردانه، عراق را از آن فکری که سه روزه می خواست به تهران برسد آن چنان پشیمان کردیم که دیگر راهی برایش باقی نمانده بود