امام علی (علیه السلام):
هر کس به وقت یاری رهبرش در خواب باشد زیر لگد دشمنش بیدار میشود

غررالحکم/ص 422