آشفتگی همیشه به دستان باد نیست

علم زیاد هیچ به سن زیاد نیست

باید چگونه از تو بگویند شاعران؟

بازار شعر – وصف تو باشد – كساد نیست

وقتی كه در هوای تو پرسه نمی زند

دیگر دل كبوتر این صحن شاد نیست

وقتی كه اهل خانه به تو زهر می دهند

دیگر به دستهای كسی اعتماد نیست

كم نیست در حریم تو چون " امّ فضل " ها

اما كسی میان كریمان " جواد " نیست