حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای
اینجا برای عشق شروعی مجدد است
هرجا دلی شکست به اینجا بیاورید
اینجا بهشت، شهر خدا، شهر مشهد است